Violento nubifragio a Roma Nord

Video Giacomo Gabrielli/Ag.Toiati